• Немає товарів у кошику.

Вступ

Не робіть висновок про здібності за легкістю засвоєння.
Успішніше і далі йде той, хто в муках перемагає себе
і труднощі. Любов до пізнання — ось головне мірило.

Антуан де Сент-Екзюпері

У новій політичній ситуації, що склалася в Україні, простежуються дві тенденції, що переважають:

  • відродження національної свідомості, традицій культури і української мови, виховання громадянина України;
  • прагнення до інтеграції у європейське і світове співтовариство.

Зважаючи на це, значну увагу у нашій державі приділяють підготовці молодого покоління до активної діяльності в усіх сферах життя суспільства. Настав час людей, здатних самостійно мислити, ставити перед собою і суспільством нові завдання й ухвалювати нестандартні рішення, бути готовим як до індивідуальної праці, так і до колективної співпраці, усвідомлювати наслідки своїх учинків для себе, для інших людей і для навколишнього світу. Кардинальні зміни в суспільстві, розвиток науки, техніки і виробництва, зростання рівня інформатизації об’єктивно вимагають змін в усіх сферах життя, зокрема і в освіті.

Основною проблемою сучасної освіти є протиріччя між істотними темпами зростання кількості інформації та обмеженими можливостями людини до їхнього засвоєння. Тому сьогодні потрібна серйозна, науково обґрунтована робота, спрямована на переоцінювання наявних підходів та до визначення мети і змісту освіти, до форм та методів навчання, виховання.

Процеси, що відбуваються останніми десятиліттями в Україні (демократизація громадського життя, зростання значення суб’єктивного чинника у будь-якій сфері людської діяльності) та в системі народної освіти (гуманітаризація його змісту, посилення особистісного начала в постановці й розв’язуванні педагогічних завдань), висунули на перший план проблему підвищення творчої активності дітей в освітньому процесі.

Сьогодення вимагає від людини не лише певного обсягу знань, умінь і навичок, а, що важливіше, уміння самостійно здобувати і використовувати на практиці нові знання, співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи розв’язання життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості відносно саморегуляції, самоосвіти і самовдосконалення та виховання відчуття постійної потреби в цьому.

Звісно, досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм і методів організації навчальної діяльності неможливо. Розв’язанню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес таких методів навчання, що дають учням можливість формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності та водночас сприяють розвитку індивідуальних інтелектуальних здібностей.

Отже, у вихованні активних, ініціативних і духовно багатих громадян країни незамінною є роль школи. Сьогодні виникає гостра потреба в активному пошуку способів інтенсифікації навчального процесу як для загально інтелектуального розвитку кожного учня, так і здобування знань за конкретними навчальними дисциплінами, зокрема важливе місце належить української мові. Учителеві необхідно гармонійно поєднувати навчальну діяльність, у межах якої формуються базові знання, уміння і навички, з діяльністю творчою, пов’язаною з розвитком індивідуальних задатків учнів, їхньою пізнавальною активністю, здатністю самостійно мислити, розв’язувати нестандартні завдання.

Педагогічна теорія і практика свідчать, що знання, здобуті механічно, є мертвими, а інформація, подана в готовому вигляді, часто залишається поза увагою учнів, тому їх фактично не можна використовувати з метою продукування нових знань у творчій діяльності. Ян Амос Коменський у «Великій дидактиці» писав: «Природа усе виробляє з кореня і більш нізвідки, бо скільки на дереві не з’являється деревини, кори, листя, кольорів, плодів — усе це народжується тільки від кореня».

Отже, правильно навчати школярів означає розвивати в них здатність розуміти, а не заповнювати голови учнів готовою інформацією. У зв’язку із цим тільки досвід, уміле спостереження, дослідження об’єктів у їхньому взаємозв’язку сприяють засвоєнню реальних фактів і розвивають здатність до самостійного мислення. Тобто вчитель повинен будувати роботу так, щоб діти занурилися в передбачуваний матеріал, щоб він викликав у них емоційний відгук.

Останнім часом широко поширена думка про те, що успішне розв’язання визначених вище завдань можливе переважно шляхом застосування в школі системи розвивального навчання. Така категоричність є наслідком недооцінювання потенційних можливостей розвивального характеру, закладених у традиційній системі навчання. Об’єктивна, спричинена процесом еволюції сучасного суспільства в цілому і школи зокрема, підготовлена прогресом цілої низки наук (педагогіки, лінгвістики, психології та ін.), необхідність удосконалення традиційної системи навчання в початковій школі робить актуальним пошук нових методів викладання.

Нині більшість дітей ідуть до першого класу з гарною передшкільною підготовкою. У них розвинене мовлення, прагнення пізнавати нове. Але, на жаль, також до нас часто приходять і діти, недостатньо підготовлені до навчання в школі. У значної частини дітлахів цікавість, прагнення досліджувати навколишній світ так і не переростає повною мірою в допитливість. Це — інтелектуальна пасивність. Психологи розглядають її як наслідок неправильного виховання і навчання, коли дитина не пройшла в дошкільний період певний шлях розумового розвитку, у неї не сформувалися необхідні інтелектуальні навички й уміння.

Такі діти поповнюють ряди неуспішних учнів у школах. їм складно вивчати не лише українську мову, але й інші предмети. Поміж неуспішних школярів початкових класів є діти з різними порушеннями мовлення, що є однією з найважливіших психічних функцій. Адже розвиток мислення значною мірою залежить від рівня розвитку мовлення. Тому вчитель початкової школи повинен навчити дітей, які прийшли до нього, не лише читати, рахувати, але і грамотно писати, продовжуючи розвивати кожну дитину як особистість.

Головна складність, з якою у своїй роботі стикаються і вчителі, і батьки учнів, полягає в тому, що вже в початковій школі інтерес дітей до навчання часто зникає. Проте, проаналізувавши ситуацію, що склалася, можна дійти висновку, що зникає не взагалі бажання вчитися, а лише зовнішній інтерес, пов’язаний зі зміною громадського статусу дитини. Отже, він має поступитися місцем іншому, вищому рівню пізнавального інтересу — інтересу до процесу і результату навчальної праці.

Уважаємо, що дитяча допитливість, якщо тільки її вдається зберегти, постійно стимулює розвиток здібностей. Кращий спосіб особистісного розвитку, справжня запорука інтелектуальної переваги — щирий інтерес до світу, використання будь-якої можливості чого-небудь навчитися. Адже можливість швидкого здобування нових знань, зокрема під час вивчення української мови, з роками вочевидь спадає. Більш того, якщо мовлення з певних причин вчасно не сформувалося, то його розвиток у майбутньому вкрай ускладнюється. Більш зрілий мозок і набутий життєвий досвід не стимулюють у початковому засвоєнні мови. Аналогічно розвиваються сприйняття, увага, різні форми мислення.

Уважаємо, що ефективність учительської роботи визначається тим, якою мірою освітній процес забезпечує розвиток інтелектуальних здібностей кожного учня, формує з нього творчу людину і готує до життя. А вивчення української мови є одним з важливіших чинників розвитку розумових здібностей учнів, їхнього мовлення, моральних якостей і особистості дитини в цілому.

Дистанційні курси

Результат наших курсів – це перемоги наших слухачів на конкурсах, це слова захоплення керівництва і колег, це впевненість у власних силах і подолання нових вершин.

Приєднуйтесь до своїх колег, які вже навчаються на нашому сайті.

85.59 – Інші види освіти, н. в. і. у.

Контакти

м. Харків вул. Плеханівська 66
офіс 11

+38(057) 73-19-634

+38(068) 37-54-634

+38(066) 82-04-065

tutor.d.academy@gmail.com

marafon.osnova@gmail.com

Зараз онлайн

Profile picture of Дистанційна Академія
Profile picture of Инна Савчукова
Profile picture of Долгоног Оксана Геннадіївна
Profile picture of Administrator Порталу DA
Profile picture of Жанна Уманська
Дистанційна Академія©
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!